Ägardirektiv

I ägardirektivet från Timrå kommun regleras bolagets uppdrag. Nu gällande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige 13 juni 2022 och lyder enligt följande:

Bolagets främsta syfte är att stimulera och skapa långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt i Timrå kommun samtidigt eftersträva en sund ekonomisk utveckling och sträva efter ett ekonomiskt överskott till Timrå kommun.

Särskilda direktiv för verksamhetsutvecklingen och ekonomi fastställs av kommunfullmäktige. Tjänsterna och verksamheten ska produceras så effektivt som möjligt.

Timrå Invest AB ska inom Timrå kommun förvärva, äga, sälja, utveckla, bebygga och förvalta:

  • Fastigheter och mark för näringslivets behov
  • Mark för bostäder
  • Infrastruktur för tillväxt

För att göra ovanstående ska bolaget:

  • I nära kontakt med det lokala näringslivet och Timrå kommuns övriga näringslivsfrämjande verksamhet ha kunskap om näringslivets framtida behov av fastigheter.
  • Marknadsföra Timrå så att näringslivet i Sverige uppfattar kommunen som en attraktiv plats och partner vid nyetablering.
  • Vid försäljning av fastigheter ska bolaget upprätta en lämplig bolagsstruktur.


Bilaga: Ägardirektiv Timrå Invest ABPDF
Bilaga: Bolagsordning Timrå Invest ABPDF